Sprawy cywilne

sprawy cywilne obejmują w szczególności:

  • prawa lub obowiązki wynikające z zawartych umów (zobowiązań umownych) - w tym m. in. roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji, nienależnego świadczenia
  • prawa lub obowiązki wynikające z czynów niedozwolonych (deliktów) - naprawienie szkody lub krzywdy wywołanej bezprawnym zachowaniem innej osoby
  • stosunki własnościowe nieruchomości i ruchomości - własności i innych praw do rzeczy, współwłasności, służebności, posiadania rzeczy

KONTAKT Z KANCELARIĄ

lub innych dokumantów

    Zabezpieczenie przed SPAMEM wpisz: adwokat